آسیای میانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آسیای میانه

رجوع شود به :آسیای مرکزی