آمینوگلیکوزید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمینوگلیکوزید (aminoglycoside)
هر یک از اعضای گروهی از پادزی‌ها، شامل جنتامایسین[۱]، نئومایسین[۲]، و استرپتومایسین[۳]. بر ضد طیف وسیعی از باکتری‌ها[۴] مؤثرند. این داروها از طریق لولۀ گوارش جذب نمی‌شوند. به همین سبب، به صورت تزریقی تجویز می‌شوند. داروهای این گروه خواص سمّی دارند و صدمه‌ به گوش و کلیه‌ها از عوارض جانبی آن‌هاست. از این‌رو، فقط برای درمان عفونت‌هایی به‌کار می‌روند که سایر پادزی‌ها بر آن‌ها مؤثر نباشند.  1. gentamicin
  2. neomycin
  3. streptomycin
  4. bacteria