آند (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آنُد (شیمی)(anode)
الکترود[۱] مثبت سلول الکترولیتی[۲]. در محلول، معمولاً ذرات با بار منفی (آنیون[۳]ها) جذب آن می‌شوند. نیز ← آندی‌کردن

 

 


  1. electrode
  2. electrolytic cell
  3. anion