آنیون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آنیون (anion)
یون[۱] حامل بار منفی. در فرآیند برق‌کافت (الکترولیز)[۲]، آنیون‌های موجود در الکترولیت[۳] به طرف آنُد[۴] (الکترود[۵] مثبت) حرکت می‌کنند. الکترولیتی مثل نمکِ کلرید روی[۶] (ZnCl۲‌)، در محلول آبی یا در حالت مذاب[۷] به صورت کاتیون[۸]های دو‌بار‌مثبت (Zn۲+)، و آنیون‌های یک‌بار‌منفی (Cl-) تجزیه می‌شود. در الکترولیز، کاتیون‌های روی برای بی‌بارشدن و تبدیل به فلز روی، به طرف کاتد[۹] و آنیون‌های کلر برای بی‌بارشدن و تشکیل گاز کلر[۱۰] به طرف آند حرکت می‌کنند.  1. ion
  2. electrolysis
  3. electrolyte
  4. anode
  5. electrode
  6. zinc chloride
  7. molten
  8. cation
  9. cathode
  10. chlorine gas