آوگسبورگ، اعتقادنامه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آوگسبورگ، اعتقادنامه (Augsburg, Confession of)

بیانیۀ عقاید پیروان مذهب لوتر[۱]. فیلیپ مِلانکتون[۲] آن را تدوین کرد. این بیانیه در ۱۵۳۰م در مجلس آوگسبورگ[۳] به شارل پنجم[۴]، امپراتور مقدس روم، عرضه شد. هدف آن در اصل عرضۀ یک سند کار برای بحث در مجلس شور بود تا مصالحه‌ای میان طرفداران لوتر و کاتولیک‌ها ایجاد کند. اما در نهایت، این بیانیه توصیف اصول اساسی باورهای لوتری به حساب آمد.  1. Luther
  2. Philip Melanchthon
  3. Diet of Augsburg
  4. Charles V