آکتینید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آکْتینید (actinide)
هریک از مجموعۀ پانزده عنصر شیمیایی فلزیِ پرتوزا، با اعداد اتمی ۸۹ (آکْتینیوم) تا ۱۰۳ (لارنسیوم). عناصر ۸۹ تا ۹۵ در طبیعت یافت می‌شوند، اما بقیۀ عناصر این مجموعه سنتزی (مصنوعی)‌اند. آکتینیدها را به‌سبب تشابه خواص شیمیایی‌شان در یک گروه آورده‌اند. ازجمله آن‌که همۀ آن‌ها دوظرفیتی‌اند. این خواص با تغییر عدد اتمی تفاوت اندکی پیدا می‌کنند. این مجموعه، مانند لانتانیدها[۱]، در جدول تناوبی عناصر[۲]، در سطری خارج از دوره قرار دارند.

   1. lanthanides
  2. periodic table of the elements