اتانال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اتانال (ethanal)
نام رایج استالدئید[۱]، با فرمولِ CH۳CHO. یکی از اعضای اصلی گروهی از ترکیبات آلی، با نام آلدئید[۲]هاست. مایعی بی‌رنگ، اشتعال‌پذیر، با نقطه جوش ۲۰.۸ درجۀ سانتی‌گراد است. بر اثر اکسایش[۳] اتانول یا اتین تولید می‌شود و در ساخت بسیاری از دیگر ترکیبات شیمیایی آلی کاربرد دارد.  1. acetaldehyde
  2. aldehyde
  3. oxidation