ارسال المثلین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِرسالُ‌الْمَثَلیْن

(در لغت به‌‌معنای‌ آوردن همتایان) اصطلاحی در بدیع. ‌آوردن دو مَثَل در کلام: پای ما لنگ است و منزل بس دراز/دست ما کوتاه و خرما بر نخیل (حافظ).