اسنا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اِسْنا

اِسْنا (Esna)

شهری قدیمی در جنوب مصر علیا، بر ساحل غربی رود نیل، در ۴۴کیلومتری جنوب تبس (طیوه)[۱] و ۵۳کیلومتری جنوب لوکسور[۲]. جمعیت آن در اواسط قرن ۲۰/۱۴ق حدود ۲۰هزار نفر بود. از مراکز زراعی و تجاری در مصر علیاست و شبکۀ آبیاری آن به رود نیل متکی است. پارچه‌های پنبه‌ای و ظروف سفالی در این شهر تولید می‌شود. تندیس الهۀ خنوم[۳] و بعد آن در این شهر است. این تندیس، که سر قوچ و بدن انسان دارد، نگهبان آب‌های نیل بود و در عصر بطلمیوسی‌ها ساخته و در زمان کلودیوس[۴]، وسپاسیانوس[۵]، و دیگر امپراتوران روم تکمیل شد. علاوه بر آن آثار دیگری از دوران بطلمیوسی‌ها و رومی‌ها در این شهر باقی است.  1. Thebes
  2. Luxor
  3. Khunm
  4. Claudius
  5. Vespasian