اسید نوکلییک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید نوکلِئیک (nucleic acid)

اسید آلی پیچیده‌ای متشکل از زنجیرۀ دراز نوکلئوتیدها[۱]. در هسته و گاهی در سیتوپلاسم درون میتوکندری‌ها و کلروپلاست‌های یاختۀ زنده یافت می‌شود. دو نوع اسید نوکلئیک، معروف به دی‌اِن‌اِی (دی اُکسی ریبونوکلئیک اسید[۲]) و آر‌اِن‌اِی (ریبونوکلئیک اسید[۳]) اساس وراثت را تشکیل می‌دهند. نوکلئوتیدها از یک قند (دی اُکسی ریبوز یا ریبوز)، یک گروه فسفات، و یکی از چهار باز پورینی یا پیریمیدینی ساخته شده‌اند. ترتیب بازها در طول زنجیرۀ اسید نوکلئیک رمز وراثتی را تشکیل می‌دهد.

 


  1. nucletoides
  2. deoxyribon nucleic acid
  3. ribonucle acid