بتا آمیلاز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
آنزیم آمیلاز
آنزیم آمیلاز

β-Amylase

آنزیمی که نشاسته را هیدرولیز و با شکستن پیوندهای آ (4 - 1) آن را به مالتوز و دکسترین[۱] سنگین تبدیل می‌کند. مالتوز به دست آمده در این عمل از نوع بتا است. عمل بتا آمیلاز از طرف غیراحیاکننده در زنجیره‌های جانبی شروع شده و به تدریج مولکول‌های مالتوز جدا می‌شوند. اگر تعداد مولکول‌های گلوکز زوج باشد فقط مالتوز، و اگر تعداد آن فرد باشد علاوه بر مالتوز، یک مولکول مالتوزِ تریوز[۲] هم تولید می‌شود که حاوی گلوکز احیاکننده در مولکول اصلی است. اگر آنزیم کافی باشد، این قند نیز به کندی هیدرولیز شده، به مالتوز و گلوکز تبدیل می‌شود. آمیلوپکتین[۳] نیز با این آنزیم هیدرولیز می‌شود، ولی چون پیوندهای آ (6 - 1) هیدرولیز نمی‌شوند، دکسترین محدودی به وجود می‌آید که بخش عمدۀ محصولات حاصل از هیدرولیز را تشکیل می‌دهد و حاوی کلیۀ انشعابات بوده، وزن مولکولی زیادی دارد.

این آنزیم همراه آلفا آمیلاز در گیاهان، مانند غلات و سیب‌زمینی وجود دارد. چون از نشاسته، مالتوز تولید می‌کند، آن را مالتوژنتیک و چون هیدرولیز را از انتهای مولکول نشاسته شروع می‌کند، آن را اگزو آمیلاز می‌گویند.
  1. Dextrin
  2. Threose
  3. Amylopectin