بیمارستان شفا یحیاییان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیمارستان شفا یحیاییان

اولین بیمارستان توانبخشی در ایران، در تهران. باغ و عمارت میرزا حسین‌خان معتمدالملک یحیاییان، پسر عزت‌الدوله، خواهر ناصرالدین شاه قاجار و داماد مظفرالدین‌شاه بود. در خیابان ژاله و روبه‌روی آن مسجد یحیاییان است. معتمدالملک باغ و عمارت را وقف بهداری کرده بود و در ۱۳۲۱ش، در جای آن بیمارستان احداث شد.