تراژدی - کمدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
بکت
بکت

تراژِدی‌-‌کُمِدی (tragicomedy)

نمایشی که صحنه‌ها یا ویژگی‌های تراژدی[۱] و کمدی را با هم دارد. تراژدی-کمدی‌های شکسپیر[۲]، نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی، مانند داستان زمستان[۳] (۱۶۱۰ـ۱۶۱۱)، به اوجی تراژیک می‌رسند، امّا با پایانی خوش تلطیف می‌شوند.

تراژدی-کمدی قالب رایج نمایش‌نامه‌های تئاتر پوچی[۴] است، ازجمله در انتظار گودو[۵] اثر ساموئل بکت[۶] (۱۹۵۲) و رُزنکرانتس و گیلدنسترن مرده‌اند[۷] (۱۹۶۷) از تام استاپارد[۸].
  1. tragedy
  2. Shakespeare
  3. The Winter’s Tale
  4. Theatre of the Absurd
  5. En attendant Godot /Waiting For Godot
  6. Samuel Beckett
  7. Rosencrantz and Guildenstern are Dead
  8. Tom Stoppard