ریف (مراکش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ریف (مراکش) Rif

رشته‌کوهی در شمال مراکش که از طنجه تا درۀ رود ملویه در نزدیکی مرز الجزایر امتداد دارد. بیشتر نقاط این رشته‌کوه 290 کیلومتری را دریای مدیترانه احاطه کرده است و فقط چند درۀ کوچک ساحلی آن برای کشاورزی و سکونت مناسب هستند. این کوه‌ها شامل مواد معدنی هستند. قبایل بربر ساکن در آن به هیچ حکومتی گردن ننهادند، تا در دهۀ 1920 که نیروهای فرانسوی و اسپانیایی پس از جنگ با عبدالکریم ریفی آن منطقه را اشغال کردند.