شفیع مازندرانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شفیع مازندرانی (ح ۱۱۶۴ـ قزوین ۱۲۳۴ق)

صدراعظم دورۀ قاجار ملقب به معتمدالدوله و معروف به میرزا شفیع صدراعظم. در اصفهان به‌دنیا آمد. مدتی صدارت آقامحمدخان قاجار را برعهده داشت و سپس در حکومت فتحعلی‌شاه پس از قتل حاجی ابراهیم شیرازی به صدراعظمی برگزیده شد (۱۲۱۵ق). میرزا شفیع به نمایندگی دولت ایران، عهدنامۀ مُجمل (۱۲۲۴/۱۸۰۹ق) و عهدنامۀ مُفْصَل (۱۲۲۷/۱۸۱۲ق) را با دولت انگلستان امضا کرد. از مهم‌ترین رویدادهای زمان صدارت وی، انعقاد عهدنامۀ فین‌کُنِشْتاین (۱۲۲۲ق) و وقوع جنگ اول ایران و روس بود که به انعقاد عهدنامۀ گلستان انجامید (۱۲۲۸ق). او در ۷۰سالگی درگذشت.