قانون (موسیقی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قانون (موسیقی)

قانون
قانون

سازی از خانوادۀ سازهای زهی زخمه‌ای مطلق. با دو مضراب کوچک نواخته می‌شود که در سَرِ انگشتان سبابۀ هر دو دست قرار می‌گیرند. قانون ازجمله سازهای قدیمی ایران و تمدن اسلامی است که از دیرباز در مناطق وسیعی ازجمله ایران، ترکیه، کشورهای عربی، شمال افریقا و حتی در مناطقی از قفقاز متداول بوده است. این ساز ۲۱ تا ۲۹ ردیف وتر دارد و هر ردیف نیز شامل سه وتر است که به‌شکل هم‌صدا کوک می‌شوند. قانون ایرانی دارای ۸۱ وتر است که در ۲۷ ردیف سه تایی بر روی ساز کشیده شده‌اند و وسعت صوتی آن بیش از سه‌ونیم اکتاو است. ابراهیم قنبری‌مهر، طراح و سازندۀ سازهای گوناگون، طی چند دهۀ گذشته تغییرات چندی در ساختار و اجزای این ساز ایجاد کرده و امکانات اجرایی آن را تا حدودی وسعت داده است.