قوانین تردد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قوانین تردد pass laws

قوانینی در افریقای جنوبی که جمعیت سیاه‌پوست را ملزم می‌کرد که همیشه برگه‌های عبور (اوراق هویت) خود را همراه داشته باشند و آزادی جابه جایی را شدیداً محدود می‌کرد. این قوانین، که از علل عمدۀ نارضایی از رژیم افریقای جنوبی به شمار می‌رفتند، بخشی اساسی از سیاست‌های «جدایی نژادی[۱]» را تشکیل می‌دادند. قوانین تردد در سال 1986 ملغا شدند.  1. apartheid