مسجد شاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مسجد شاه (صفهان)

رجوع شود به :مسجد امام (اصفهان)