منشی زاده، میرزا ابراهیم خان (۱۲۹۶ـ۱۳۳۶ ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میرزا ابراهیم‌خان منشی‌زاده (ایروان ۱۲۹۶ـ ۱۳۳۶‌ق)

بنیانگذار کمیتۀ مجازات. همراه پدرش، کریم‌خان منشی‌اوف، به ایران مهاجرت کرد. و پس از تحصیل در دارالفنون وارد قزاق‌خانه شد و در ۱۳۲۵ق از نیروی قزاق کناره‌ گرفت و به مشروطه‌خواهان پیوست. پس از مشروطه رئیس نظمیۀ شیراز (۱۳۲۸ق)، رئیس تحدید تریاک یزد و کرمان، رئیس دارایی غار و فشافویه و در ۱۳۳۲ق رئیس دارایی خوار و فیروزکوه شد. در ۱۳۳۴ در اعتراض، به‌همراه تنی چند کمیتۀ مجازات را به‌منظور از‌بین‌بردن خائنان به مملکت و طرفداران انگلیس تأسیس کرد، ولی پس از افشای اسرار کمیته، به دستور وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا دستگیر، زندانی و اعدام شد.

وی پدر داوود منشی‌زاده، ایران‌شناس و مترجم چپ‌گرا، بوده است.