مواد سی و نه گانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مواد سی و نه گانه Thirty-Nine Articles

اعتقاد‌نامۀ خانوادۀ کلیسا‌های شامل کلیسای انگلستان، کلیسای اسقفی امریکا، و دیگر کلیساهای معتقد به کتاب مقدس مصوب اجلاس چهار‌جانبۀ لمبت به عنوان اساس همۀ اعتقاد‌ات، و اعتقاد‌نامه‌های نیقیه و رسولان، غسل تعمید و عشای ربانی، و مقام حقیقی اسقفی. جامعۀ انگلیکان دارای ویژگی‌هایی از هر دو کلیسای کاتولیک و پروتستان است. بعضی کلیساهای انگلیکان وجوه اشتراک فراوانی با کلیسای کاتولیک رومی در زمینۀ عقاید و اعمال و عبادات دارند. در انگلستان دو سراسقف بر حوزه‌های کنتربری و یورک ریاست دارند و هر حوزه خود دارای اسقفیه‌هایی است. «مجمع کلیسا»ی سال 1919 در 1970 جای خود را به یک «سینود عمومی» با سه مجلس (اسقفان، سایر روحانیان، و غیر روحانیان) برای ادارۀ امور کلیسا تحت نظارت پارلمان کشور داد. هر ده سال یک‌بار اجلاس لمبت (منسوب به محله‌ای در لندن که نخستین‌بار در 1876 آن‌جا تشکیل شد) با شرکت اسقفانی از همۀ نقاط جامعۀ انگلیکان و به ریاست سراسقف کنتربری برگزار می‌شود. اجلاس شأن تقنینی ندارد ولی تصمیم‌های آن اغلب به مرحلۀ اجرا در‌می‌آید. در 1988 اجلاس لمبت با تصویب قطعنامه‌ای راه را برای ارتسام اسقفان زن هموار کرد و نخستین‌بار در سپتامبر 1988 در امریکا زنی رتبۀ اسقفی گرفت.