میر شب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میرِ شب

از مناصب اداری دورۀ صفویه. در برخی منابع میرشب را با رئیس شهربانی یکی دانسته‌اند، اما میرشب در واقع جدا از داروغه یا رئیس تأمینات بود. او نیز گروهی از شهربانان را در اختیار داشته و شب‌ها در محله‌های شهر گشت می‌زد و اگر دزدی در شب رخ می‌داد، آن را به داروغه گزارش می‌داده است. اگر مال را می‌یافت، دودانگ از آن مال را که خود برمی‌داشت و باقی را به داروغه تحویل می‌داد تا به صاحب مال برگرداند و اگر مال را نمی‌یافت، مهلتی می‌خواست تا آن را بیابد وگرنه خود غرامت آن را پرداخت می‌کرد.