آخرین دفاع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آخرین دفاع (the last defense in the court of law)

یکی از حقوق متهم، دفاع دربرابر اتهام موضوع شکایت است. هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و هم در مرحلۀ رسیدگی در دادگاه. متهم حق دارد در پاسخ به شکایات شاکی، از خود دفاع کند و بازپرس یا قاضی نیز مکلف است فرصت دفاع به او بدهد. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، بازپرس، و در پایان رسیدگی دادگاه، قاضی مکلف است آخرین دفاع متهم را دربارۀ اتهام و نیز ادله و مدارک و هرچه در مقام دفاع لازم می‌داند، اخذ و در پرونده درج کند. اظهارات پایانی متهم یا وکیل او پس از تکمیل تحقیقات دادسرا، و نیز پس از پایان رسیدگی دادگاه آخرین دفاع اوست و بازپرس بعد از آن، ختم تحقیقات را اعلام و پرونده را همراه با اظهارنظر خود نزد دادستان می‌فرستد. دادگاه نیز، پس از اخذ آخرین دفاع متهم، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌کند.