آریاندس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آریاندِس (Aryandes)


نام‌ ساتراپ هَخامَنِشی مصر از ۵۲۲پ‌م در زمان‌ کَمبوجیه‌. داریوش اول در تابستان‌ ۵۱۸ درپی دیداری‌ کوتاه‌ از مصر، مردم‌ را که‌ علیه‌ آریاندِس شورش‌ کرده‌ بودند، آرام‌ کرد و به او‌ مأموریت‌ داد تا قانون‌ مصر را، با شرکت‌ کاهنان‌ و دانایان‌ مصری‌ و با تکیه‌ بر سنت‌های‌ دینی‌ مصریان‌ تدوین‌ کند. گویا داریوش‌ به‌سبب‌ ناخشنودی‌ مردم‌ از آریاندِس فرمان‌ به اعدام‌ او داد.