آزمایش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آزمایِش (experiment)
در علم، آزمون علمی طراحی‌شده‌ای با هدف ارتباط نتایج آن با نظریه[۱]‌‌ای خاص یا مجموعه‌ای از نظریه‌ها. با این‌که برخی از آزمایش‌ها ممکن است صرفاً برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتر دربارۀ موضوعی صورت گیرند که به‌خوبی درک شده است، اجرای آزمایش‌هایی با هدف تحکیم نظریه‌ای جدید یا سُست‌کردن عقاید دیرپا نیز اهمیت حیاتی دارد. درنتیجه، نحوۀ آزمایش‌ها و ارتباط بین طراحی آزمایش و ارزش آن بسیار مهم است. عموماً وقتی آزمایشی ارزش بیشتری داشته باشد، عوامل احتمالی تأثیرگذار بر نتایج یا متغیر[۲]های آن را با دقت کنترل می‌کنند. به همین سبب، بیشتر آزمایش‌ها در محیطی کاملاً مهارپذیر، نظیر آزمایشگاه یا کلینیک، صورت می‌گیرند.

 


  1. theory
  2. variable