آلکالوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلکالوز (alkalosis)
در پزشکی، افزایش درجۀ قلیایی خون یا کاهش نسبت یون هیدروژن در خون. آلکالوز به‌علت ازدست‌دادن مقادیر زیاد یون هیدروژن بر اثر استفراغ ایجاد می‌شود. احتباس[۱] بیش از حد یون بی‌کربنات در کلیه‌ها یا مصرف زیاد مواد قلیایی، مثل داروهای ضداسید، هم ممکن است علت آلکالوز باشد. برای درمان آن لازم است شرایط منجر به بروز اختلال در تعادل اسید و باز[۲] بدن را برطرف کرد.
 

 


  1. retention
  2. acid-base balance