آمره ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمُره‌ای (Amoreh-ei)
آمُره‌ای از گویش‌های مرکزی ایران در ده آمره از توابع بخش خلجستان تفرش. این گویش دارای ۸ مصوت و ۲۳ صامت، همانند صامت‌های فارسی امروز است. آمره‌ای قرابت زیادی با آشتیانی، تفرشی و تاتی دارد.

گونه‌ای از جنس مؤنث با aـ در پایان واژه مشخص می‌شود، شمار جمع با پسوند galـ بیان می‌شود، اسبان. در این گویش ضمیر انعکاسی ـxo، ضمیر اشارۀ نزدیک yo مذکر، yona برای مؤنث (این) و برای دور o برای مذکر، ona برای مؤنث (آن) است. چند واژۀ آمره‌ای: مانند esba (سگ)، varfa (برف)، zena (زن) و owwa (آب).