ابن بطلان، مختار (قرن ۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ابن بطلان
ملیت عرب
شغل و تخصص اصلی پزشک
شغل و تخصص های دیگر شاعر
آثار تقویم‌الصحة؛ دعوةالاطبا؛ المقالات المختاره فی تدبیرالامراض العارضة...؛ رسالة فی شری‌الرقیق و تقلیب‌العبید؛ مقاله فی انّ الفروج اَحَرُّ من الفرج؛ مقال فی القربان المقدس
گروه مقاله پزشکی

ابن بُطْلان، مُخْتار (قرن ۵ق)

(نام کامل: ابوالحسن مختار بن حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان، مشهور به ابن بطلان يا ابن عبدون) پزشک و شاعر مسیحی اهل بغداد. بزرگ‌ترین شاگرد ابوالفرج عبدالله بن طبیب بغدادی در طب و فلسفه بود. در علوم اوایل تبحر کافی داشت و از راه طبابت روزگار می‌گذراند. از بغداد به حلب کوچید و به‌رغم آن‌که نزد حاکم آن‌جا مرتبتی یافت، پس از آن‌که از سوی شماری از بدخواهان به فساد عقیده متهم شد، به فسطاط مصر رفت. با ابن رضوان طبیب دیدار و مناظرات طبی و فلسفی وی با ابن رضوان به خروج او از مصر و سفر به قسطنطنیه و زان‌پس انطاکیه انجامید. در انطاکیه چندی ریاست بیمارستانی را برعهده داشت و در همان‌جا درگذشت. در اواخر عمر گوشه‌نشینی اختیار کرد. ابن بطلان طبع شعر نیز داشت. ابیاتی از او در دعوةالاطباء آمده است. در تاریخ طب در ممالک اسلامی جایگاهی شامخ دارد. از آثارش: تقویم‌الصحة؛ دعوةالاطبا؛ المقالات المختاره فی تدبیرالامراض العارضة...؛ رسالة فی شری‌الرقیق و تقلیب‌العبید؛ مقاله فی انّ الفروج اَحَرُّ من الفرج؛ مقال فی القربان المقدس.