ابوعثمان دمشقی، سعید (قرون ۳ و ۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:16, 19 July 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ابوعثمان دمشقی
ملیت عرب
شغل و تخصص اصلی پزشک
شغل و تخصص های دیگر ریاضی‌دان و مترجم
دوره قرون ۳ و ۴ق
آثار ترجمۀ المقالات‌الخمس فی التشریح از جالینوس، مقالة فی البول از مغنس حمصی؛ رسالة ثامسطیوس الحکیم الی اللبان الملک فی السیاسة و تدبیر المملکة؛ مقالة ‌الاسکندر فی اثبات الصور الروحانیة؛ یازدۀ ترجمۀ کوتاه او در مجموعۀ ارسطو عند العرب، و ترجمه‌های او از ایساغوجی فُرفوریوس و طوبیقای ارسطو در مجموعۀ منطق ارسطو به تصحیح عبدالرحمان بدوی
گروه مقاله پزشکی

ابوعثمان دمشقی، سعید (قرون ۳ و ۴ق)

حکیم، ریاضی‌دان، پزشک و مترجم. از پزشکان مشهور بغداد و از معاصران ابن جراح و ابومحمدحسن نوبختی بود. از او بیش از بیست ترجمه در زمینۀ علوم پزشکی، حکمت طبیعی، سیاست مدنیه و فلسفه گزارش شده است.

از آثارش: ترجمۀ المقالات‌الخمس فی التشریح از جالینوس، مقالة فی البول از مغنس حمصی؛ رسالة ثامسطیوس الحکیم الی اللبان الملک فی السیاسة و تدبیر المملکة؛ مقالة ‌الاسکندر فی اثبات الصور الروحانیة؛ یازدۀ ترجمۀ کوتاه او در مجموعۀ ارسطو عند العرب، و ترجمه‌های او از ایساغوجی فُرفوریوس و طوبیقای ارسطو در مجموعۀ منطق ارسطو به تصحیح عبدالرحمان بدوی به چاپ رسیده است.