اثر پیزوالکتریک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَثَرِ پیزوالکتریک (piezoelectric effect)
خاصیت بعضی بلورها، ازجمله کوارتز، برای تولید نیروی محرک الکتریکی یا اختلاف پتانسیل بین دو وجه متقابل بلور، براثر فشردگی یا کشیدگی. این بلورها وقتی تحت تأثیر اختلاف پتانسیل الکتریکی قرار می‌گیرند، منبسط یا منقبض می‌شوند. نوسانگرهای بلور پیزوالکتریک را به‌مثابۀ استانداردهای بسامد و برای تولید فراصوت به‌کار می‌برند. در حالت نخست، این نوسانگرها جانشین رقاصک می‌شوند. این بلورها در بازوی گرامافون‌ها (پیکاپ[۱])، تراگذارهای متداولِ فراصوت‌شناسی، و در بعضی فندک‌های گازی نیز به‌کار می‌روند.  1. pick-up