اردکانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اردکانی

از گویش‌های جنوب غربی ایران رایج در شمال شرقی شیراز (اردکان). این گویش با کلاتی و خُلّاری مجموعه گویش‌های نزدیک به هم را می‌سازند.

در سوم‌شخص مفرد مضارع اخباری، پس از ماده‌های مختوم به rـ شناسه tـ به کار می‌رود، مانند migir-t (می‌گیرد) و در دوم‌شخص جمع itـ دوم‌شخص مفرد ?ـ اول‌شخص جمع ?mـ migir-? (دوم‌شخص مفرد)، migir-?m (اول‌‌شخص جمع)، migir-it (دوم‌شخص جمع). (نیز ← پاپونی، دوانی، سمغانی، ماسرمی)