ارسال المثلین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:58, 8 January 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِرسالُ‌الْمَثَلیْن

(در لغت به‌‌معنای‌ آوردن همتایان) اصطلاحی در بدیع. ‌آوردن دو مَثَل در کلام: پای ما لنگ است و منزل بس دراز/دست ما کوتاه و خرما بر نخیل (حافظ).