اشتهاردی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


اِشتهاردی

از گویش‌های تاتی جنوبی رایج در جنوب غربی قزوین.

این گویش دارای تمایز جنسی مذکر و مؤنث حقیقی و مجازی است. در صفت، ضمیر، حرف ربط و فعل‌ها تفاوت جنس دیده می‌شود. در این تمایز، تکیه نقش مهمی ایفا می‌کند. در اسم‌های مذکر، تکیه در هجای آخر و در اسم‌های مؤنث همیشه در هجای پیش از آخر است. زنان، واژه‌ها را به شکل مؤنث و مردان به شکل مذکر به کار می‌برند. جنس تمایز دستوری در مورد ضمیر، تنها در سوم‌شخص مفرد صادق است.