دره نادره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:26, 3 August 2021 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دُرّۀ نادره
کتابی تاریخی به فارسی از میرزا مهدی استرآبادی. این کتاب حوادث اواخر صفویان و حملۀ افغانان به اصفهان تا کشته‌شدن سلطان حسین صفوی و دوران سلطنت نادرشاه را در بردارد. نثر کتاب، به شیوۀ تاریخ وصاف و جهانگشای جوینی، مصنوع و متکلف است و مشحون از لغات و ترکیبات دشوار عربی و فارسی و اشعار و عبارات مغلق است. این کتاب در لندن (۱۷۷۳) و برلین (۱۸۴۵) به چاپ رسید. در ایران، نخستین‌بار در تبریز ۱۲۶۸ق و در تهران در ۱۲۷۱ق منتشر شد. تصحیح انتقادی آن نیز در تهران به کوشش سید جعفر شهیدی چاپ و منتشر شده است.