سند آتا: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 September 2020

  • curprev 22:2122:21, 27 September 2020Mohammadi1 talk contribs 432 bytes +432 صفحه‌ای تازه حاوی «سند آتا نوعی سند گمرکی است که مورد توافق کشورهای امضاکننده قرار می‌گیرد و ب...» ایجاد کرد Tag: Visual edit