عروسک های دستکشی: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

5 January 2021

  • curprev 09:3809:38, 5 January 2021Mohammadi1 talk contribs 2,003 bytes +2,003 صفحه‌ای تازه حاوی «عروسک‏های دست‏کشی گونه‌ای از نمایش‌های عروسکی ایران است که در آن، عروسک...» ایجاد کرد Tag: Visual edit