قوانین تردد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 21:00, 3 April 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

قوانین تردد pass laws

قوانینی در افریقای جنوبی که جمعیت سیاه‌پوست را ملزم می‌کرد که همیشه برگه‌های عبور (اوراق هویت) خود را همراه داشته باشند و آزادی جابه جایی را شدیداً محدود می‌کرد. این قوانین، که از علل عمدۀ نارضایی از رژیم افریقای جنوبی به شمار می‌رفتند، بخشی اساسی از سیاست‌های «جدایی نژادی[۱]» را تشکیل می‌دادند. قوانین تردد در سال 1986 ملغا شدند.  1. apartheid