آلدهید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلدِهید (aldehyde)
دسته‌ای از ترکیب‌های شیمیایی آلی، حاصل از اکسایش الکل‌های نوع اول. در این حالت، در الکل‌های نوع اول، گروه هیدروکسیل (OH) هیدروژن خود را از دست می‌دهد و اکسیژن باقی‌مانده با پیوند دوگانه به اتم کربن متصل می‌شود (گروه آلدهید، با فرمول CHO). وجه تسمیۀ آن الکل دِهیدروژنه[۱] یعنی الکلی است که هیدروژن آن گرفته شده باشد. آلدهیدها معمولاً به‌صورت مایع‌اند و متانال (فرمالدئید)، اتانال (استالدئید)، و بنزالدئید را دربر می‌گیرند.

 


  1. alcohol dehydrogenation