آلکین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلکین (alkyne)
هر عضو از گروه هیدروکربن[۱]هایی با فرمول کلی CnH۲n-۲. قبلاً به استیلن‌ها[۲] معروف بودند. ترکیبات سیرنشده‌[۳]ای‌اند که ویژگی آن‌ها داشتن یک یا چند پیوند سه‌گانه بین اتم‌های کربن مجاور است. آلکین‌های سبک‌تر، مانند اِتین (استیلن)، گاز، و آلکین‌های سنگین‌تر مایع یا جامدند.
 

 


  1. hydrocarbons
  2. acetylenes
  3. unsaturate