آوگسبورگ، مصالحه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آوگسبورگ، مصالحه (Augsburg, Interim of)
بیانیه‌ای صادرشده در ۱۵۴۸م حاوی اصول مذهبی[۱]، با هدف تداوم‌بخشیدن به آتش‌بسِ بین امیران کاتولیک[۲] و لوتری[۳] در امپراتوری مقدس روم[۴]. متألهان پروتستان[۵] و کاتولیک به فرمان امپراتور شارل پنجم[۶] آن را نوشتند. اگرچه این بیانیه به لوتری‌ها امتیازاتی می‌داد، اما نه آن‌ها و نه کاتولیک‌ها آن را نپذیرفتند، و طولی نکشید که آتش‌بس به‌هم خورد و کشمکش‌ها تا ۱۵۵۵م، که صلح آوگسبورگ[۷] برقرار شد، ادامه یافت. منظور از این اعلامیه دلجویی از لوتری‌ها بود، بدون این‌که چندان مایۀ آزردگی کاتولیک‌ها شود. همچنین، توافقی مقدماتی بود که مبانی آن در شورای ترانت[۸] تعیین شد. ضمن آن‌که بر جامعیت[۹] و تقسیم‌ناپذیری کلیسا[۱۰]، ساکرامنت‌های هفتگانه[۱۱]، و اصل اعتقادی قلب ماهیت[۱۲] تأکید می‌کرد، برای پروتستان‌ها ازدواج روحانیان[۱۳] را مشروع می‌شمرد و اصل عقیدتی کفایت ایمان[۱۴] برای رستگاری را نیز تا حدودی می‌پذیرفت. در واکنش به آن، موریس[۱۵]، برگزینندۀ ساکس[۱۶]، اعلامیۀ مصالحۀ لایپزیگ[۱۷] را صادر کرد. 1. religious principles
 2. Catholic princes
 3. Lutheran
 4. Holy Roman Empire
 5. Protestant theologians
 6. Charles V
 7. Peace of Augsburg
 8. Council of Trent
 9. universality
 10. indivisibility of the Church
 11. the seven sacraments
 12. Transubstantiation
 13. clerical marriages
 14. the doctrine of justification
 15. Maurice
 16. Elector of Saxony
 17. Leipzig, Interim of