ابدع البدایع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَبدَعُ‌البَدایع

نوشتۀ میرزا محمدحسین قریب گرکانی، به فارسی، کتابی در علم بدیع. مؤلف در نوشتن ابدع‌البدایع از پاره‌ای از کتاب‌های فارسی و عربی، مانند حدائق‌السّحر، مفتاح‌العلوم، تلخیص‌المفتاح، نفحات‌الاسحار و انوارالرّبیع بهره جسته است. قریب در این کتاب به انواع گوناگون صنایع بدیعی پرداخته و برای هر یک مثال‌هایی به فارسی و عربی آورده است (تهران، ۱۳۲۸‌ق؛ ۱۳۷۷‌ش).