استخوان بندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استخوان‌بندی (skeleton)

استخوان‌بندی
استخوان‌بندی

(یا: اسکلت) قالب سخت یا نیمه‌سختی که بدن جانور را حفظ می‌کند، به آن شکل می‌دهد، از اندام‌های داخلی آن محافظت می‌کند، و نقاط اتصال عضلات[۱] را فراهم می‌آورد. اسکلت در مهره‌داران[۲] از استخوان[۳] و غضروف[۴]، در بندپایان[۵] از کیتین[۶]، در نرم‌تنان[۷] و سایر بی‌مهرگان[۸] از کربنات کلسیم[۹]، و در بسیاری از آغازیان تک‌یاخته[۱۰] از سیلیکا[۱۱] تشکیل شده است. اسکلت پستانداران از حدود ۲۰۰ قطعه استخوان تشکیل شده است که با رباط‌ به‌هم متصل‌اند. هر استخوان از مادۀ معدنی[۱۲]، فسفات کلسیم[۱۳]، و پروتئین[۱۴] ساخته شده است. اسکلت انسان متشکل از ۲۰۶ قطعه استخوان است و ستون مهره‌ها[۱۵] ساختار مرکزی پشتیبانی‌کننده را می‌سازد. حرکت بدن با کمک مفصل‌ها[۱۶]ی قابل حرکت صورت می‌پذیرد. مفصل آرنج[۱۷] از آن جمله است. عضلات را زردپی‌ها[۱۸] به استخوان‌ها متصل می‌کنند و انقباض عضلات باعث ایجاد حرکت می‌شود. اسکلت ممکن است داخلی[۱۹] باشد و تشکیل اسکلت داخلی[۲۰] بدهد یا خارجی[۲۱] است و اسکلت خارجی[۲۲] را پدید می‌آورد، از جمله در پوستۀ حشرات[۲۳] و خرچنگ‌ها[۲۴]. نوع دیگری از اسکلت، که در بی‌مهرگانی از قبیل کرم‌خاکی[۲۵] یافت می‌شود، اسکلت هیدروستاتیک[۲۶] است. در این نوع اسکلت، سختیِ جزیی بر اثر مایعِ محبوس درون حفرۀ بدن ایجاد می‌شود. از آن‌جا که مایع قابل فشرده‌شدن نیست، انقباض در یک نقطه از بدن موجب انبساط در بخش دیگری می‌شود و بدین‌ترتیب حرکت دودی[۲۷] صورت می‌گیرد. 1. muscle
 2. vertebrates
 3. bone
 4. cartilage
 5. arthropods
 6. chitin
 7. molluscs
 8. invertebrate
 9. calcium carbonate
 10. protists
 11. silica
 12. mineral
 13. calcium phosphate
 14. protein
 15. (vertebral column (spine
 16. joints
 17. elbow
 18. tendons
 19. internal
 20. endoskeleton
 21. external
 22. exoskeleton
 23. insects
 24. crabs
 25. earthworm
 26. hydrostatic skeleton
 27. peristaltic motion