اسید چرب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسیدِ چَرْب (fatty acid)
(یا: اسید کربوکسیلیک[۱]) ترکیبی آلی، مرکب از یک زنجیرۀ هیدروکربن[۲]، با تعداد زوج از اتم‌های کربن[۳]، و یک گروه کربوکسیل[۴] (COOH-) در یک انتها. پیوندهای کووالان بین اتم‌های کربن ساده یا دوگانه‌اند. هرگاه پیوند دوگانه باشد، اتم‌های کربن به ‌جای دو اتم هیدروژن، فقط با یک اتم هیدروژن پیوند برقرار می‌کنند. زنجیره‌هایی که فقط پیوندهای ساده دارند، دارای حداکثر اتم‌های هیدروژن‌اند و از این جهت آن‌ها را اشباع[۵] از هیدروژن می‌خوانند. زنجیره‌های متشکل از یک یا چند پیوند دوگانه را غیراشباع[۶] می‌نامند. اسیدهای چرب[۷] هنگام گوارش چربی در رودۀ کوچک تولید می‌شوند. اسیدهای چرب سیرشده شامل اسید‌های پالمیتیک[۸] و استئاریک[۹]اند. این اسیدها اسیدهای اولئیک[۱۰]، با یک پیوند دوگانه، و لینولئیک[۱۱]، با دو پیوند دوگانه، و لینولنیک[۱۲]، با سه پیوند دوگانه، را نیز دربر می‌گیرند. اسید لینولئیک بیش از یک‌سوم برخی از مارگارین‌ها[۱۳] (کره‌های نباتی) را تشکیل می‌دهد. فقط بیش از ۳۹ درصد از کره‌های نباتی موجود، معروف به کره‌های غنی از پیوندهای چند سیرنشده، پیوند دوگانه دارند. اسیدهای چرب در لیپید[۱۴]هایی نظیر تری‌گلیسیریدها[۱۵] عموماً در ترکیب با گلیسرول یافت می‌شوند.

 


 1. carboxylic acid
 2. hydrocarbon
 3. carbon
 4. carboxyl group
 5. saturated
 6. unsaturated
 7. fatty acids
 8. palmitic
 9. stearic
 10. oleic
 11. linoleic
 12. linolenic
 13. margarins
 14. lipid
 15. triglycerides