دلقک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَلقَک

دَلقَک
دَلقَک
دَلقَک

(یا: طلحک؛ تلخک) مسخره، مقلد، و نکته‌گو که در مجلس خلفا، سلاطین، و حکام مسخرگی و خوشمزگی می‌کرد. گفته می‌شود اصطلاح دلقک از مسخره‌ای به نام طلحک یا تلخک گرفته شده که گویا معاصر سلطان محمود غزنوی بوده است. اشعب طماع، ابوالحسن خلیع، ابوالعنبس، عباده مخنث، ابوالفوارس، کچل (کل) عنایت، لوطی صالح شیرازی، کریم شیره‌ای، اسماعیل بزاز، شیخ شیپور، حسین دودی، و حسن گربه نام شماری از دلقکان و مسخرگانی است که در سال‌های دور و نزدیک در دربار سلاطین و پادشاهان ایرانی حضور داشتند.