عباس صفوی سوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

عبّاس صفوی سوم (۱۱۴۳ـ۱۱۵۲ق)

آخرین پادشاه (اسمی) سلسلۀ صفوی (حکومت ۱۱۴۵ـ۱۱۴۸)، فرزند شاه طهماسب دوم. نادرقلی افشار (نادرشاه بعدی) پدر او را عزل و عباس را که طفلی خردسال بود، جانشین شاه طهماسب دوم کرد و از اصفهان به قزوین فرستاد. نادرقلی خود را نایب‌السلطنۀ عباس سوم معرفی کرد؛ امّا پس از آن‌که در دشت مغان تاج‌گذاری کرد و نادرشاه شد، چون قصد حمله به هندوستان داشت، عباس سوم و پدرش را به مازندران و سپس خراسان تبعید کرد (۱۱۴۸). مدتی بعد، رضاقلی میرزا، فرزند نادرشاه، از بیم شورش طرفداران صفویه، در ۱۱۵۲ق عباس سوم و پدرش را کشت.