عباس صفوی سوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عبّاس صفوی سوم (۱۱۴۳ـ۱۱۵۲ق)

آخرین پادشاه (اسمی) سلسلۀ صفوی (حکومت ۱۱۴۵ـ۱۱۴۸)، فرزند شاه طهماسب دوم. نادرقلی افشار (نادرشاه بعدی) پدر او را عزل و عباس را که طفلی خردسال بود، جانشین شاه طهماسب دوم کرد و از اصفهان به قزوین فرستاد. نادرقلی خود را نایب‌السلطنۀ عباس سوم معرفی کرد؛ امّا پس از آن‌که در دشت مغان تاج‌گذاری کرد و نادرشاه شد، چون قصد حمله به هندوستان داشت، عباس سوم و پدرش را به مازندران و سپس خراسان تبعید کرد (۱۱۴۸). مدتی بعد، رضاقلی میرزا، فرزند نادرشاه، از بیم شورش طرفداران صفویه، در ۱۱۵۲ق عباس سوم و پدرش را کشت.