آلوکسان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلوکْسان (alloxan)
(یا: مزوکسالیل اوره[۱]) از ترکیبات مهم حاصل از تجزیۀ اسید اوریک[۲]، با فرمول C۴H۲O۴N۲. از اکسیدکردن اسید اوریک با اسید نیتریک[۳] به دست می‌آید و در مجاورت مواد قلیایی، با جذب دو مولکول آب، اوره و اسید مزوکسالیک تولید می‌کند. این ماده یاخته‌های ترشح‌کنندۀ انسولین[۴] در لوزالمعده[۵] را ازبین می‌برد. در تحقیقات پزشکی، از این خاصیت برای ایجاد بیماری دیابت (قند)[۶] در نمونه‌‌های آزمایشگاهی استفاده می‌کنند.
 

 


  1. mesoxalylurea
  2. uric acid
  3. nitric acid
  4. insulin
  5. pancreas
  6. diabetes