آلیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلیل (allyl)
در شیمی، بنیان آلی سیرنشده‌ای است، متناظر با فرمول CH۲=CH-CH-۲. ترکیبات اصلی آن عبارت‌اند از آلیل‌الکل، که خواص عمومی الکل‌های نوع اول را دارد؛ آلیل‌یُدید، مایعی بی‌رنگ با بوی سیر؛ آلیل‌برومید، مایعی سنگین حاصل از واکنش آلیل‌الکل با فسفر تری‌برومید؛ آلیل‌سولفید یا روغن سیر[۱] که از خُردکردن سیر به دست می‌آید؛ و آلیل‌ایزوتیوسیانات یا روغن خَردل[۲] که در دانه‌های خَردل سیاه یافت می‌شود.
 

 


  1. Oil of garlic
  2. Oil of mustard