آمینو، گروه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمینو، گروه (amino group)
ترکیبات آلی حاصل از جانشینی یک یا چند اتم هیدروژن[۱] در آمونیاک[۲]، با گروه‌های آلی. آمین‌های نوع اول یک هیدروژن جانشینی دارند، مانند متیل آمین[۳] CH۳NH۲، شامل گروه عاملی -NH۲ . آمین‌های نوع دوم دو هیدروژن جانشین‌شده دارند، مانند متیل اتیل آمین CH۳(C۲H۵)NH. آمین‌های نوع سوم سه هیدروژن جانشین دارند، مانند تری متیل آمین[۴] (CH۳)N۳ برای تهیۀ آمین‌ها از تبدیل هوفمان، تبدیل اشمیت، کاهش شیمیایی الکیل سیانیدها، کاهش اکسیم‌[۵]ها برای نوع اول، ترکیب سدیم سیانید[۶] و الکیل هالید[۷]ها یا کلرآمین[۸] و واکنشگر گرینیار برای نوع دوم، و ترکیب دی‌الکیل کلرآمین و واکنشگر گرینیار برای نوع سوم استفاده می‌کنند.
  1. hydrogen
  2. ammonia
  3. Methylamine
  4. Trimethylamine
  5. Oxime
  6. sodium cyanide
  7. alkyl halide
  8. Chloramine