آکریلونیتریل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آکْریلونیتْریل (acrylonitrile)
(یا: وینیل سیانید) CH۲ = CHCN ترکیبی مایع و بی‌رنگ. در تولید الیاف آکریلیک و لاستیک مصنوعی (سنتزی) به‌کار می‌رود. از طریق مکانیسم بنیان آزاد، در مجاورت کاتالیزگر[۱] مناسب، بسپار می‌شود[۲]. در تجارت، بسپار[۳] آن نخ‌ریسی می‌شود و به کلاف‌های آن اورلون[۴] می‌گویند. اکریلونیتریل از واکنش پروپِن[۵]، آمونیاک، و هوا، در مجاورت کاتالیزگر، در۴۵۰ درجۀ سانتی‌گراد ساخته می‌شود. این فرآیند در دهۀ ۱۹۶۰، براساس تحقیقات صورت‌گرفته دربارۀ راه‌های استفاده از پروپِن۵ اضافیِ حاصل از تولید اِتِن[۶] (اتیلن) در سراسر جهان توسعه یافت.

   1. catalyst
  2. polymerize
  3. polymer
  4. Orlon
  5. Propene
  6. ethene