آیه استعاذه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


آیۀ اِسْتعاذه


در لغت به معنای درخواست پناه‌بردن و در اصطلاح دینی، پناه‌ بردن به خدا از شر شیطان. در قرآن، سورۀ نحل، آیۀ ۹۸ استعاذه قبل از خواندن قرآن سفارش شده است.